Capital Gain Logo

Veelgestelde vragen

Algemene vragen

Onder zakelijk vastgoed vallen bedrijfspanden zoals winkels, kantoren, horecapanden en bedrijfshallen, zowel voor eigen gebruik als voor verhuur. Ook woningen die bestemd zijn voor verhuur komen in aanmerking, net als andere registergoederen waarop hypotheek kan worden gevestigd zoals schepen.

Capital Gain kan financieringen voor aankoop, herfinanciering en transformatie/verbouwing faciliteren.

Capital Gain brengt investeerder en ondernemer direct bij elkaar. Investeerders ontvangen -in ruil voor hun investering- de zekerheid van het onderpand. Dit gebeurt via een hypotheekakte die door de notaris wordt verzorgd. Investeerders stellen hun investering direct ter beschikking via de derdengelden rekening van de notaris. Nadat de hypotheek is gevestigd ontvangt de ondernemer het geld. Als de ondernemer onverhoopt niet aan zijn verplichtingen voldoet kan de investeerder het onderpand ten gelde maken om zijn investering en (achterstallige) rente terug te krijgen. Investeerders machtigen Capital Gain om alle administratie rondom de financiering te verzorgen zodat zij hier zelf geen omkijken naar hebben.

Om zowel investeerder als ondernemer te ontzorgen wordt in de hypotheekvoorwaarden en lening overeenkomst afgesproken dat Capital Gain de administratie van de lening verzorgt. Dat betekent dat wij toezien op naleving van de voorwaarden en zorgdragen voor incasso van maandelijkse rente bij ondernemers en uitbetaling daarvan aan investeerders. Wel zo makkelijk.

Vragen voor investeerders

Capital Gain beoordeelt de geschiktheid van aanvragen aan de hand van vaste vooropgestelde criteria en volgens het 4 ogen principe. Bij gebleken geschiktheid wordt een investeringsvoorstel opgesteld. Dit voorstel wordt voorgelegd aan investeerders. Capital Gain geeft nadrukkelijk geen advies over de voorgelegde investering. Investeerders bepalen zelf of zij wensen te investeren in de voorgelegde financieringsaanvraag.

Ondernemers dienen te allen tijde een recent taxatierapport (max. 3 maanden oud) van een Register-Taxateur (NRVT) te overleggen bij hun aanvraag.

Deze indicator geeft de verhouding weer tussen de te verstrekken financiering en de waarde van het onderpand zoals getaxeerd door een Register-Taxateur. Hoe lager de loan-to-value hoe hoger de zekerheid.

Bij Capital Gain is het mogelijk om één op één te investeren maar ook is het mogelijk om met een aantal investeerders samen de financiering te verschaffen. Als meerdere investeerders een financiering verstrekken aan de ondernemer is sprake van een combideal. Bij een combideal worden alle betrokken investeerders vermeld in de hypotheekakte.

Als investeerder verstrekt u een directe lening aan de ondernemer. In ruil hiervoor ontvangt u het 1e recht van hypotheek op het gefinancierde vastgoed. U loopt het risico dat:

  • De ondernemer de rentetermijnen niet betaalt
  • De ondernemer de hoofdsom niet (tijdig) terugbetaalt.

Om u -als investeerder- zoveel mogelijk te ontzorgen draagt Capital Gain zorg voor de incasso van de rente bij de ondernemer en betaalt deze door aan de investeerder.

Mocht de ondernemer zijn afspraken niet nakomen dan zal Capital Gain zich actief inzetten om tot een herstelplan te komen. In het uiterste geval zal Capital Gain -na overleg met de betreffende investeerders- overgaan tot uitwinning van het onderpand.

Om risico’s voor investeerders verder te beperken zal -waar mogelijk- eventuele huurpenningen en verzekeringspolissen worden verpand ten gunste van de investeerders. Bovendien tekenen ondernemers altijd in privé mee voor de aangegane investering.

De kosten staan vermeld op onze tarievenpagina.

Dat varieert. Er zijn ondernemers met een korte financieringsbehoefte maar ook ondernemers die juist langere tijd willen financieren. In het investeringsvoorstel staat de looptijd van de betreffende investering altijd vermeld.

Vragen voor ondernemers

Wij vragen u het aanvraagformulier via de website in te vullen. Met deze gegevens kunnen wij een eerste beoordeling maken. Vervolgens nemen wij telefonisch contact met u op om de aanvraag te bespreken.

Wij streven ernaar om aanvragen middels een quick scan binnen 24 uur te beoordelen.  Als wij van oordeel zijn dat de aanvraag past binnen ons financieringsmodel zullen wij persoonlijk contact opnemen om de aanvraag te bespreken. U ontvangt vervolgens een indicatievoorstel van ons. Hier staan de stukken in vermeld die wij voor een definitieve beoordeling nodig hebben. Na ontvangst van alle stukken (compleet dossier) streven wij ernaar uw aanvraag binnen 14 dagen af te ronden.

Op onze tarievenpagina vindt u de kosten van onze dienstverlening

Gegevens die wij nodig hebben van een ondernemer zijn:

  • Kopie legitimatie
  • Laatste aangifte IB en laatste jaarcijfers (indien van toepassing)
  • Kopie uittreksel KvK (indien van toepassing)
  • Taxatierapport (NRVT) maximaal 3 maanden oud
  • Huurovereenkomsten (indien van toepassing)

Afhankelijk van de ondernemer en de aanvraag kan andere informatie benodigd zijn. Wij laten dit bij de 1e beoordeling weten.

Capital Gain bemiddelt alleen in zakelijk hypothecaire leningen en zakelijke investeringen met vastgoed als onderpand.